Dernek amacına ulaşmak için Demokrasiye, Cumhuriyete, Atatürk İlkelerine, İnkilaplarına yürekten bağlı, İnsan Hak ve Hürriyetlerine saygılı olarak aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.

a. Üyelik hak ve niteliğinde olanları dernek bünyesinde toplamak birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak,

b. Muhtaç üyelere imkan nisbetinde yardımcı olmak,

c. Çalışma gücü olanlardan iş arayanlara, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak,

d. Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek tekliflerini hazırlamak ve takip etmek,

e. Mali İmkanlar Nisbetinde : Bakım ve Huzurevleri, Misafirhane ve Lokal gibi tesisler kurmak, veya mevcutlarından yararlanmak. Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale gelmesi için ilgili kuruluşlarla temasta bulunmak,

f. Şehidimizi, Harp, Vazife ve Terör Malûlünü tanıtmak, hatıralarını canlı tutmak, ilgi ve saygıyı korumak,

g. Milli duyguları yükseltecek Vatan sevgisini pekiştirecek, görev bilincini kökleştirecek konuşma, yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak,

h. Protokol ve Merasimlerde Derneği temsil etmek, (1) Milli Savunma Bakanlığı ve T.C.Emekli Sandığı ile amaçla ilgili ilişkileri sürdürmek.

ı. Yayın Organları (TRT, Haber Ajansları, Gazeteler v.b. gibi) ile yakın ilişki kurmak; Dergi, Haber Bülteni neşretmek, Basın Toplantıları yapmak,

i. Benzer ve Sosyal amaçlı dernekler ile gerektiğinde işbirliği yapmak,

j. Uluslararası beraberlik ve işbirliği faaliyetlerini Dernekler Kanunu hükümlerine göre yürütmek,

(1) Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir bağlayıcı kanuni faaliyetlerde bulunmak,

k. Kanuna uygun yardımlaşma sandığı kurmak, l. Ölen üyelerimizin; Genel Kurmay Başkanlığının konu ile ilgili yönetmeliği hükümlerine göre Askeri Merasimle Defin için gerekli işlem ve faaliyetlerde bulunmaktır.